Avís Legal

Amb la finalitat de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: JJ BCN INTERNACIONAL, SA
Domicili Social: Pol. Ind. Sud. C / de l'Orfeó Català, 7. 08440, Cardedeu (Barcelona).
NIF: A-61617767
Adreça de correu electrònic: info@jjbcn.com
Telèfon: 93 871 33 04
Lloc Web: www.jjbcn.com

OBJECTE de l'AVÍS LEGAL

El present Avís Legal té com a objectiu informar a tots els usuaris sobre la configuració i condicions d'ús del Lloc Web (www.jjbcn.com) de JJ BCN INTERNACIONAL, SA D'aquesta manera, JJ BCN INTERNACIONAL, SA compleix amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

A través del nostre lloc web posem a disposició dels usuaris tota la informació necessària perquè coneguin els productes que oferim.

El present Avís Legal està subjecte a revisió contínua per part de JJ BCN INTERNACIONAL, SA, modificant sempre que sigui necessari per tal d'adaptar-lo a l'actualitat legislativa de cada moment oa qualsevol variació en el nostre lloc web. Per això, li recomanem revisar periòdicament aquest document per mantenir-se informat sobre qualsevol novetat relacionada amb la configuració i ús del Lloc Web.

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

L'accés i ús del nostre lloc web li atribueix la condició d ' "usuari". Des d'aquest accés i / o ús, es considera que l'usuari accepta de manera absoluta i sense reserves les normes i condicions d'ús previstes en el present Avís Legal. Si l'usuari decideix no acceptar qualsevol de les referides normes o condicions, o manifesta algun tipus de reserva, s'ha d'abstenir d'accedir i / o utilitzar el nostre lloc web.

CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

Caràcter gratuït d'accés a la Web

L'accés i ús del Lloc Web de JJ BCN INTERNACIONAL, SA té caràcter gratuït per a tots els usuaris. En cas que els productes i serveis oferts a través del Lloc Web estiguessin sotmesos a l'pagament d'algun preu, els usuaris seran prèvia i degudament informats a través del Lloc Web per a la seva acceptació en els termes econòmics que corresponguin en cada moment.

Obligació de fer un ús correcte del Lloc Web

L'usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web d'acord amb les disposicions de el present Avís Legal i condicions d'ús, havent d'abstenir de realitzar les següents accions:

dur a terme activitats contràries a la llei vigent, moral, als bons costums oa l'ordre públic establert, o amb fins il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de JJ BCN INTERNACIONAL, SA o de tercers (especialment, drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs).
utilitzar el Lloc Web o part d'ell mateix en altres llocs web privats o comercials, així com enllaçar o hipervincles a el Lloc Web oa algun dels seus continguts (excepte autorització expressa i per escrit de JJ BCN INTERNACIONAL, SA).
falsejar la identitat de l'usuari o suplantar la d'un tercer, així com facilitar dades falses en l'emplenament de formularis i altres documents d'anàloga naturalesa. Serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a JJ BCN INTERNACIONAL, SA permanentment actualitzada, sent a més l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels prejudicis que pogués causar a JJ BCN INTERNACIONAL, SA oa tercers per això.
utilitzar codis maliciosos o programes informàtics que puguin interrompre, obstaculitzar, inutilitzar o directament danyar el Lloc Web, els seus continguts o serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport.

Els continguts i serveis oferts a través del Lloc Web estan destinats per a ser utilitzats per persones majors d'edat. Únicament es permet l'accés i ús del Lloc Web per part de menors d'edat si aquests últims compten amb l'autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc Web pels menors al seu càrrec.

JJ BCN INTERNACIONAL, SA es reserva el dret a denegar discrecionalment a qualsevol usuari l'accés a la Web, els seus contingut i serveis, si hi ha indicis que els ha utilitzat o els utilitzarà infringint les disposicions de el present Avís Legal i condicions d'ús. JJ BCN INTERNACIONAL, SA conservarà tots els altres drets addicionals que poguessin correspondre davant de l'usuari, especialment els referents a l'inici de procediments judicials penals o civils.

RESPONSABILIDADADES

L'usuari utilitza el lloc web pel seu propi compte i risc. Mitjançant el seu accés, l'usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la Llei i les disposicions de el present Avís Legal, responent davant de JJ BCN INTERNACIONAL, SA i davant de tercers de qualsevol dany o perjudici que pogués causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

JJ BCN INTERNACIONAL, SA proporciona als seus usuaris l'accés a aquest Lloc Web, els seus continguts i serveis amb un nivell de competència i diligència raonable. En aquest sentit, el present lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament els 365 dies de l'any, 24 hores a el dia. A més, el lloc web fa servir galetes per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al seu correcte funcionament i visualització. Per obtenir més informació sobre les cookies que gestiona JJ BCN INTERNACIONAL, SA, l'usuari pot accedir a la nostra Política de Cookies.

No obstant això, JJ BCN INTERNACIONAL, SA no pot oferir garanties ni fer-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de:

la falta de disponibilitat o efectiu funcionament del Lloc Web, dels seus serveis i continguts, per causes alienes a l'control de JJ BCN INTERNACIONAL, SA
accions necessàries per dur a terme operacions de millora, manteniment o anàlogues del Lloc Web.
fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei, així com altres circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
continguts publicitaris o ofertes que pogués albergar el Lloc Web, sent els anunciants o oferents els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc Web compleix amb la normativa legal aplicable. JJ BCN INTERNACIONAL, SA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin presentar aquests continguts.
informació publicada al lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
errors de seguretat que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), com a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu de l'usuari utilitzat per a la connexió a l'Lloc Web.
un ús del Lloc Web, dels seus serveis i continguts, il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal i condicions d'ús.
l'incompliment o la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels productes o serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris a través del Lloc Web.

El lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web i incorporar informació o serveis de tercers, a fi de facilitar l'accés de l'usuari a informació d'empreses col·laboradores. JJ BCN INTERNACIONAL, SA no exerceix cap control sobre els mateixos i no es responsabilitza del seu contingut ni funcionament. JJ BCN INTERNACIONAL, SA únicament ofereix a l'usuari aquests enllaços i informació o serveis per a la seva comoditat, i és responsabilitat d'ell mateix llegir i acceptar les condicions d'ús i polítiques de privacitat publicats en els llocs web o aplicacions vinculats.

Protecció de dades personals

JJ BCN INTERNACIONAL, SA en qualitat de titular i responsable d'aquest lloc web, informa a tots els usuaris que hagin facilitat o tinguin intenció de facilitar les seves dades personals, que aquestes seran tractades per JJ BCN INTERNACIONAL, SA d'acord amb la normativa legal de referència en matèria de protecció de dades, és a dir, el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

A aquest efecte, les dades personals dels usuaris seran tractades de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, respectant a el mateix temps la resta de les obligacions i garanties establertes en l'esmentada normativa legal.

Per obtenir més informació sobre com gestionem les dades personals dels nostres usuaris, consulteu la nostra Política de Privacitat.

Propietat industrial i intel·lectual

La totalitat dels continguts del Lloc Web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de JJ BCN INTERNACIONAL , SA o de tercers, sent aquests els titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no adquirint l'usuari cap facultat sobre ells pel simple accés i ús del Lloc Web.

Queda prohibida la utilització, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts del Lloc Web de qualsevol manera per part de l'usuari, excepte en els casos previstos legalment o expressament autoritzats per JJ BCN INTERNACIONAL, SA En aquest sentit, s'exceptua l'explotació dels continguts que sigui expressament autoritzada per JJ BCN INTERNACIONAL, SA als seus clients o proveïdors en virtut de l'corresponent contracte, així com l'ús personal i privat dels continguts d'accés lliure i gratuït existents en el Lloc Web.

Qualsevol ús dels continguts del Lloc Web que incompleixi l'obligació anterior, es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de JJ BCN INTERNACIONAL, SA o de tercers, i pot ser denunciat i perseguit per tots els mitjans legals.

Per tal de poder realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles vulneracions dels drets de propietat intel·lectual o industrial de JJ BCN INTERNACIONAL, SA o dels seus legítims titulars, pot fer-ho a través de l'adreça de correu electrònic info@jjbcn.com.

Llei aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals de Barcelona per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les previsions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur diferent que per aplicació de la Llei vigent pogués correspondre-li.

Això no obstant, si l'usuari presenta la condició de consumidor, les disposicions de l'Avís Legal estaran igualment subjectes a la corresponent legislació local aplicable, sotmetent conseqüentment qualsevol controvèrsia als tribunals competents de el domicili de l'usuari.